Algemene voorwaarden

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Gasten van Hout geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Gasten van Hout, totdat alle vorderingen die Gasten van Hout op haar klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in elk geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald. De klant is gehouden, bij niet (volledige) betaling van alle vorderingen van Gasten van Hout op de klant zoals in de vorige volzin bedoeld, alle medewerking te verlenen om de door Gasten van Hout aan klant geleverde zaken aan Gasten van Hout terug te leveren. Als uitgangspunt geldt dat de klant de za(a)k(en) bij Gasten van Hout terug levert als ware het een brengschuld zoals bedoeld in artikel 6:116 BW.  

Aanbetaling 

Bij het plaatsen van een opdracht voor (een) za(a)k(en) brengt Gasten van Hout 30% van de te betalen som in rekening, die binnen 7 dagen na de opdracht door de klant dient te zijn voldaan. Het resterende bedrag van de som, groot aldus 70%, dient bij de levering door Gasten van Hout door de klant aan Gasten van Hout contant of door middel van een banktransactie (PIN-betaling) te worden voldaan. 

Opschorting

Indien en zodra de klant enige opeisbare verplichting jegens Gasten van Hout niet, of niet geheel nakomt, is Gasten van Hout gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de klant zijn of haar verplichtingen jegens Gasten van Hout volledig is nagekomen en waarbij de klant gehouden is de door de tekortkoming van de klant door Gasten van Hout geleden schade aan Gasten van Hout te voldoen.

Inspanningsplicht

Afgesproken termijnen of data voor de levering van producten of zaken door Gasten van Hout zijn te allen tijde streefdata en streeftermijnen, in welk verband de overschrijding daarvan geen verzuim aan de zijde van Gasten van Hout tot gevolg heeft. Gasten van Hout streeft er naar haar klanten, indien en zodra zij er mee bekend is dat een afgesproken datum of termijn niet zal worden behaald, daarover zo snel mogelijk te informeren.

Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Gasten van Hout, niet zijnde productenaansprakelijkheid en overigens ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuur of de totaalsom van de facturen van de geleverde zaak of zaken in kwestie, tenzij aan de zijde van Gasten van Hout sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid in verband met het ontstaan van de schade.

Overmacht

In geen geval is Gasten van Hout aansprakelijk en/of gehouden enige schadevergoeding of compensatie, hoe overigens ook genoemd, te voldoen in het geval van vertraging in de nakoming als gevolg van onder meer:

ziekte of het anderszins uitvallen van een van de medewerkers van Gasten van Hout; in het geval van verlate toelevering of ongeschiktheid van voor de zaak te gebruik materialen; in het geval van surseance of faillissement of andere beletselen zoals, maar daar niet toe beperkt, stakingen aan de zijde van derden waarvan Gasten van Hout voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is en overigens in het geval dat de levering van materialen, benodigd voor de nakoming van de overeenkomst door Gasten van Hout, tijdelijk of geheel niet mogelijk is.         

Uitdrukkelijke aanvaarding

Door het plaatsen van een opdracht of bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk de in het voorgaande weergegeven bepalingen, verklaart hij of zij daarvan voor het plaatsen van de opdracht of bestelling kennis heeft kunnen nemen en dat deze bepalingen alsdan onderdeel van de geplaatste overeenkomst van opdracht of de overeengekomen bestelling worden.